Miljö

Slamsugning

Vi utför sugning av slamavskiljare, slutna tankar m.m. upp till 10 m3 per tillfälle. Vid behov har vi sugslang som är ca 90 meter lång. Även annat sugbart vått material tas om hand och transporteras för deponi.

Spolning ledningar i fastigheter

Högtrycksspolning av rörledningar utföres med ett tryck upp till 140 bar av avloppsledningar, dagvattenledningar etc. Till mindre ledningar t ex golvbrunnar har vi spolslangar som är ca 0,25 tum och spolar med ca 90 bars tryck. Den slangen är ungefär 25 meter lång.

Spolning dagvattenledningar

Till vanliga avlopp används 0,5 tums slangar, då kan man spola upp till 140 bars tryck. Denna slangen är ca 70 meter lång. Till större projekt som vägtrummor eller liknade används en slang på 1 tum. Då används ett tryck på ca 80- 90 bar. Den slangen är ca 140 meter lång.

Högtrycksspolning kan även göras med varmvatten upp till 90 grader, detta för att underlätta för att t.ex. fettrester skall lösas upp.

Även renspolning av brunnshål till dricksvattenbrunnar som slammat igen utföres med högtryck.

Rörfilmning

Rörfilmning sker med hjälp av en kamera som förs ner i rörledningar. Kamerainspektion kan göras i exempelvis avloppsledningar och dagvattenledningar  för att upptäcka eventuella trasiga ledningar. Kameran kan inspektera ledningar i dimensioner från 50 till 300 mm diameter. Maximal längd som kan inspekteras är 60 meter med vår portabla utrustning och vi kan även dokumentera filmningen på ett USB-minne om så kund önskar.

Rotskärning

Rotskärning av rötter som växt in i rör sker med en anordning som fästs på spolslangen. Med spolslangen som är 0,5 tum kan vi skära upp till 80 m och med spolslangen på 1 tum kan vi skära upp till 120 m.