Miljö

Slamsugning

Vi utför sugning av slamavskiljare, slutna tankar m.m. upp till 10 m3 i bilen per tillfälle. Vid behov har vi en kärra på 20 m3. Vi har sugslang upp till 90 meter. Även annat sugbart vått material tas om hand och transporteras för deponi.

Spolning av ledningar i fastigheter

Högtrycksspolning av rörledningar utföres med ett tryck upp till 140 bar av avloppsledningar, dagvattenledningar etc. Till mindre ledningar t ex golvbrunnar har vi spolslangar som är ca 0,25 tum och spolar med upp till 200 bars tryck. Den slangen är ungefär 25 meter lång.

Spolning av dagvattenledningar

Till vanliga avlopp används 0,5 tums slangar, då kan man spola upp till 140 bars tryck. Denna slangen är ca 70 meter lång. Till större projekt som vägtrummor eller liknade används en slang på 1 tum. Då används ett tryck på ca 80- 90 bar. Den slangen är ca 140 meter lång.

Högtrycksspolning kan även göras med varmvatten upp till 90 grader, detta för att underlätta för att t.ex. fettrester skall lösas upp.

Även renspolning av brunnshål till dricksvattenbrunnar som slammat igen utföres med högtryck.

Rörfilmning

Rörfilmning sker med hjälp av en kamera som förs ner i rörledningar. Kamerainspektion kan göras i exempelvis avloppsledningar och dagvattenledningar  för att upptäcka eventuella trasiga ledningar. Kameran kan inspektera ledningar i dimensioner från 50 till 300 mm diameter. Maximal längd som kan inspekteras är 60 meter med vår portabla utrustning och vi kan även dokumentera filmningen på ett USB-minne om så kund önskar.

Rotskärning

Rotskärning av rötter som växt in i rör sker med en anordning som fästs på spolslangen. Med spolslangen som är 0,5 tum kan vi skära upp till 80 m och med spolslangen på 1 tum kan vi skära upp till 120 m. 

Minsta debitering för alla jobb är två timmar.
Möjlighet till ROT-avdrag finns.


Jourutryckning
Vardagar efter kl 16:00 och under helgen

0570 – 73 59 14


3 59


Rapportering av farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet till Naturvårdsverket började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret? Alla verksamheter som:

  • Producerar farligt avfall
  • Transporterar farligt avfall
  • Tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall
  • Behandlar farligt avfall

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida här

Vi på Västvärmlands LBC kan hjälpa er med en helhetslösning, kontakta oss för information.
Telefon: 0570 – 386 00, 0571 – 287 60
Epost: info@vvlbc.se