Jord

Matjord

Vår matjord är sållad åkerjord, den kan användas till gräsytor m.m.

Vi har upplag av jord i anslutning till täkterna i Köla, Charlottenberg och Skog,  Arvika.

Anläggningsjord

Växtjord Gräs är tillverkad för att motsvara AMA 13 – Växtjord A gällande kraven för gräsytor.
Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är  relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och in sätta sig/sjuka ihop i efterhand. Växtjord Gräs har en volymvikt på cirka 1 150 kg/m3

Råvaror:

 • Utvald åkerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.
 • Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
 • Organiskt material i form av fibermull, torv, kompostmaterial, som ger en för växterna bra
  struktur. Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta
  upp syre. Detta bidrar även till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

Växtjord Gräs är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling
ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.  Växtjord Gräs är inte rot-ogräsfri.

Användningsområde

Gräsytor

Den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En
jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs.

Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett betydligt
tjockare lager av gräsjorden. Detta för att ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka.
Såytan ska vara så väl anlagd och vältad att man kan gå på den utan att sjukna ner i jorden. En
väl preparerad såyta innan sådd ger jämnare gräsmatta och snabbare och säkrare etablering.
En väl vältad såyta motverkar avdunstning vilket ger stor andel grodda och växande gräsfrö.

Planteringar/köksland

Växtjord Gräs är även lämplig till plantering av träd och buskar, häckar och barrväxter. Jorden
är även lämplig till köksland att odla direkt i eller förbättra den befintliga ”trötta” joden med.

 

AR-jord

Användningsområde

Planteringar
AR-jorden är lämplig till planteringar med växter, som ställer krav på etablering och skötsel.
Planteringsytan bör tillföras minst 30 cm AR-jord. Tänk på att lämna plats för eventuellt täckmaterial till färdig nivå. Plantor som kräver lågt pH-värde planteras i speciell jord.

Trädgårdsland
AR-jorden har en bra struktur med god porvolym, vilket garanterar en god start för växterna.
AR-jorden är lämplig i köksträdgården för att förbättra en befintlig jord.

Gräsmattan
AR-jorden är lämplig att dressa och förbättra gräsytor med. Den går även att använda vid kompletteringssådd av befintliga gräsytor.

Produktfakta

Fibermull som blandas med torv, sand och barkmull. AR-jorden är grundgödslad med mineralgödsel. AR-jorden har ett neutralt pH-värde och bra näringsinnehåll. Jorden har en volymvikt på cirka 800 kg/m3.

 

Dressjord

Användningsområde

Bättringssådd
Många gånger kan slitna gräsytor förbättras utan allt för stora ingrepp. Först luckras ytan upp och gammalt gräs krattas bort. Om man sedan lägger på ett tunt lager (1-2 cm) toppdress får man en perfekt yta för grässådd. Detta som alternativ till djupare ingrepp, som kräver längre läktid. Även mindre svackor jämnas ut med toppdress. Lägg helst på tunna skikt dressmaterial flera gånger för att gräset ska kunna växa igenom.

Skyddsdressning
Slitna och utsatta ytor kan behöva dressas flera gånger per säsong. Detta gynnar och skyddar tillväxten av nya skott samt motverkar uttorkning. Skyddsdressning är mycket lämplig att utföra efter luftning med ”hålpipningsutrustning” eller vertikalskärning.

Produktfakta

Sand och olika mullmaterial (torv, barkmull, fibermull, kompost) blandas noga och sorteras över fina såll. Toppdress är svagt gödslad och bör kompletteras med vanligt gödslingsprogram.
Toppdress har fraktion cirka 0-8 mm och en volymvikt på cirka 900 kg/m3.

 

 

Rabattjord

Rabattjorden är framtagen till planteringar, köksland, växthus, krukor. Rabattjorden är mycket  lucker och lättbearbetat och har hög mullhalt. Detta ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring. Jorden har en volymvikt på cirka 700 kg/m3.

Råvaror:

 • Torv som ger god porositet och vattenhållande förmåga.
 • Fibermull som ger stabil struktur, god vattenhållande förmåga och är rik på mikroliv.
 • Sand för stadga och dränerande egenskaper.
 • Barkmull för stabil struktur och stadga, speciellt om den används som jordförbättring.

Rabattjorden är kalkad och grundgödslad med mineralgödsel, som normalt räcker 3-4 veckor.
Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.
Rabattjorden är rotogräsfri, men motsvarar inte AMAs krav för planteringsytor.

Användningsområde

Planteringar
Rabattjord är mycket lämplig till planteringar med växter, som ställer höga krav på etablering och skötsel. Planteringsytan bör tillföras minst 30 cm rabattjord (eller vad som föreskrivs). Tänk på att lämna plats för ev. täckmaterial till färdig nivå av planteringen. Växter, som kräver lågt pH-värde, planteras i rabattjord blandad med 50 procent torv.

Urnor/takterasser
Rabattjord är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till urnor och terrasser, som utsätts för onormal torka. För extra bra tillväxt och etablering samt för enklare skötsel rekommenderas gödsling med långtidsverkande gödsel.

Köksland/hobbyväxthus
För lite ”ädlare” växter i såväl köksland som växthus ställs höga krav på jorden. Rabattjord har en bra struktur med god porvolym. Detta garanterar bästa möjliga start för växterna. Rabattjord är dessutom lämplig att förbättra kökslandets något ”trötta” jord med.

 

Rhododendronjord

Användningsområde

Plantering av Rhododendron
Dessa växter föredrar jord med grov, genomsläpplig struktur och lågt pH värde. Eftersom jorden även ska vara fukthållande har denna jord hög mullhalt. Undvika att gräva en för djup grop att plantera i, speciellt om du har lerig tät jord. Gräv istället ut bara en grund grop och plantera sedan lite upphöjt så får växterna en bättre start och chans att överleva en eventuellt blöt höst och kall vinter.

Övriga surjordsväxter
Rhododendronjorden kan även användas till andra surjordsväxter som azaleor, ljung och blåbär.

Skyddstäckning
I stället för att försöka gräva upp och plantera om en ”trött” buske kan det vara tillräckligt att lägga ut ett lager rhododendronjord under busken. Detta ger en bra miljö med god tillgång på syre. Gäller speciellt om busken står på lerig jord, som lätt torkar ut och blir hård i yta. Ett lager med jord skyddar även mot uttorkning på sandiga, dränerande jordar.

Produktfakta

Rhododendronjord är en grovt sorterad jord vilket ger en stabil struktur under lång tid. Råvarorna är valda och blandade för att med sitt låga pH utgöra grunden för en jord anpassad till Rhododendron och andra surjordsväxter. Grunden är två kvaliteter av torv H2-4 och H5-7.
Dessa två torvkvaliteter skapar god porisitet med bra syretillgång samtidigt som fukten bevaras i jorden. Torvens låga pH värde ger ett stabilt pH värde under lång tid. Grov bark som ger tyngd och stadga åt jorden samtidigt som strukturen förbättras ytterligare. Rhododendronjorden har en volymvikt på cirka 600 kg/m3.

 

 

Frästorv

Användningsområde

Jordförbättring
Vid förbättring av jordar – leriga som sandiga – vill man främst förbättra jordens struktur och mullhalt. Torv är speciellt lämplig som jordförbättring för jordar, som lätt torkar ur. Naturell torv är mycket bra till ”utspädning” av jordar som av någon anledning har för högt pH-värde eller näringsinnehåll. Inför plantering av kalkskyende växter t.ex. Ljung, rhododendron med flera bör man blanda jorden med naturell torv.

Specialblandningar
Torv är med sitt låga näringsinnehåll och låga pH-värde mycket bra som basråvara till olika specialblandningar. Olika typer av lättjordar t.ex. planteringsjord och specialjord för terrasser har vanligen torv som basråvara. Torven blandas sedan med olika specialråvaror.

Produktfakta

Torv består av mer eller mindre humifierade (förmultnade) växtdelar. Kvaliteten bedöms efter humifieringsgraden (förmultningsgraden), som betecknas H1-H10. I den minst förmultnade H1 torven kan man lätt hitta växtrester medan H 10 torven ser ut som mörk jord/gyttja. Den vanligast förekommande torven är normalt av H2-H4 kvalitet dvs. den är ljus, spänstig och har bra struktur. Det är en så kallad frästorvkvalitet och lämplig för jordtillverkning. I våra jordar kompletterar vi med något mörkare torv H6-H7. Torven är varken kalkad eller gödslad. Torv H2-H4 har en volymvikt på cirka 300 kg/m3 medan H6-H7 väger cirka 450 kg/m3.

Fibermull

Användningsområde

Jordförbättring
Vid förbättring av jordar – leriga som sandiga – vill man främst förbättra jordens struktur och mullhalt. Detta är ett såväl dyrt som arbetskrävande arbetsmoment och det gäller att använda lättarbetade, dryga råvaror. Barkmull har jämn och stabil struktur och verkar 2-3 år i jorden. Speciellt i leriga jordar ger barkmull och grov sand en varaktig förbättring.

Marktäckning
För att få maximal effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). Plantering ska utföras före täckning för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. Ett lager av 8-10 cm barkmull ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år. Barkmullens jämna och fina struktur gör den mycket lätthanterlig.

Produktfakta

Barkmull är bark som komposterats minst ett år. Detta ger ett homogent jordförbättringsmedel med neutralt pH-värde. Vid köp av jordförbättringsmedel, som vanligen köps per kubikmeter, är det viktigt att köpa ett material med hög ”verkningsgrad”. Barkmull innehåller ungefär dubbelt så mycket organiskt material (mull) per kubikmeter som torv. Vidare gör barkmullens stabila struktur att den verkar längre i jorden än torv. Detta ger ett såväl ekonomiskt som praktiskt mycket bra resultat. Barkmull har fraktionen 0-18 mm och en volymvikt på cirka 650 kg/m3

 

 

Täckbark

Användningsområde

Marktäckning
I nästan alla planteringsytor finns det ogräs av olika sorter. Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vatten, ljus och utrymme. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet.

Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år. Grov täckbark ger ett bättre och varaktigare skydd än fin täckbark/barkmull. Väl utförd marktäckning ger en god totalekonomi genom god växtetablering och minskat skötselbehov. Det kan ibland vara nödvändigt med en extra näringsgiva i samband med marktäckning. Hänsyn tas till planteringens utförande, växtval, årstid m.m.

Skyddstäckning
Känsliga respektive oskyddat planterade växter kan behöva extra skydd. Frost och snabba temperaturväxlingar kan skada t.ex. rosors tillväxtpunkter. Uppkupad täckbark skyddar mot detta. Torkkänsliga planteringar skyddas mot uttorkning med 8-10 cm täckbark.

Produktfakta

Råvara till täckbark är depålagrad bark utan några tillsatser. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark. Vid barkning och hantering av trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken.

Täckbark ska inte brukas ner i jorden eftersom den är ogödslad. Täckbark finns i fraktionen 0-14 till 0-40 mm (se resp. försäljningsplats) och har en volymvikt på cirka 700 kg/m3. 1 m3 täckbark räcker till cirka 12 m2.